بسم الله الرحمن الرحیم

...

خواهی نشوی همرنگ

رسوای   جماعت شو 

...

یه بیت از آق محمد

بهش فک کنید(چیزای خوبی تو همین یه بیته) 

...

بخندید و شاد باشید

با خدا همیشه حال ما خوبه

...

یاحق