بسم الله الرحمن الرحیم

...

خندیدن سخت نیست

خنده همان خنده است...

ما آن را از یاد برده ایم...

...

همیشه شاد باشید

...

همیشه بخندید

یاحق