بسم الله الرحمن الرحیم


آب...

خدایا آب رو از ما نگیر

آمین

...

خواهشا صرفه جویی کنید...

«محمد صرفه جویی کن»

آب تموم میشه...

...

دمتون گرم


یاحق