بسم الله الرحمن الرحیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این عکس تنها یک عکس نیست.

گاهی دلم برای یک خندیدن از ته دل تنگ می شود.

...


گاهی بچه بودن عالیه؛راحت بخند و به این فک نکن که دیگران دربارت چی میگن...

هرکاری کنی حرف هست...

...

A_agh_mohammad

...

مخلصم

یاحق