به نام خدایی که زیباست و تمام مخلوقاتش زیبا هستند...

بسم الله الرحمن الرحیم

...

خیلی حرف نمیزنم که وقت بگیرم

ولی برای ما که بلد نیستیم زیبایی هارو ببینیم،زیبایی وجود نداره...


مثال؟

ما فقط زیر بارون خیس میشیم

همون بارون نوید زندگی برای گندم کشاورزه...

...

زیبایی رو گندم درک میکنه

گل درک میکنه...

...


حالا یه سوال؟

فقط زیبایی بارونه؟یا بازم هست؟


بلدی زیبایی هارو ببینی؟

حتما این سوالو از خودت بپرس...

...


خواستی برای دلقک نظر بذار...همیشه بخندید این آرزوی همه دلقکاس.

...


یاحق