به نام خدای معاد

بسم الله الرحمن الرحیم

...

حال که دیگر نیست همه از او می گویند،از مهربانیش،خاطراتی که با هم داشتند،همه حرفها دارند،دلشان تنگ می شود،اما فایده ای دارد؟

همه یادش می کنند چه آدم خوبی بود. حالا...؟


ما در درس عشق تجدید شدیم،بد تجدیدی شدیم...

تجدیدی که با جفت ماده هم امکان قبولی نیست...

...

نمی دانم چرا بود حرفی از مهربانیش نبود،چرا؟

حال که نیست حرفهاست از او...

حالا می فهمی که چرا حرف از تجدیدی زدم...

ــــــ

سهم او خدا شد...

بیا و همراه کسانی باش که هنوز می توانی با آنها بخندی،می توانی شاد باشی.

نکند منتظری فردا که او هم دیگر(...) از مهربانی هایش بگویی...


نمی دانم
...

...یک دلقک حرف ها دارد...

...

آق-محمد